28 września 2023 r. odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach Pani Marzanna Olszewska przedstawiła sprawozdanie z działalności z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Dyrektor Gminnego Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Wyszkach Pan Marek Jarosz przedstawił informację na temat działalności kulturalnej na obszarze Gminy.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

  1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Wyszki.
  2. wprowadzenia zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wyszki.
  3. podjęcia uchwały w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Gminy Wyszki.
  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  5. podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
  6. podjęcia uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki.
  7. podjęcia uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  8. podjęcia uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wyszki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  9. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2023-2037.
  10. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2023 r.