27 marca 2024 r. odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2024 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
  6. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2024-2037.
  7. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2024 r.

Na sesji podziękowano lekarzom z terenu Gminy Wyszki za promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną.