30 kwietnia 2024 r. odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym.

Radni podjęli m. in. uchwały w sprawie:

  1. wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wyszki.
  2. udzielenia Wójtowi Gminy Wyszki wotum zaufania.
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok,
  4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyszki.
  5. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2024-2037.
  6. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2024 r.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Wyszki Pani Zofia Lucyna Oksiuta podziękowała Wójtowi, radnym, sołtysom i pracownikom za dobrą współpracę oraz wręczyła radnym pamiątkowe statuetki na zakończenie kadencji 2018-2024.