Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ) współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Z Programu mogą korzystać osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w szczególności: bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność, alkoholizm, przemoc) oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie.

 

PODPROGRAM 2016

 

Kryteria kwalifikalności i sposób kwalifikacji:

  1. Najtrudniejsza sytuacja życiowa określona przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej
  2. Dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.

1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1.028 zł dla osoby w rodzinie

Sposób kwalifikacji:

  1. GOPS wydaje osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej,
  2. GOPS przyjmuje oświadczenia i tworzy listy zakwalifikowanych, które są przekazywane do OPL (organizacji wydajacej żywność)

Pomoc żywnościowa przekazywana jest w formie paczek żywnościowych. Paczka żywnościowa składa się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych, wydawanych jednorazowo. Paczki wydawane są równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji.

Żywność wydawana jest nieodpłatnie.

Działania towarzyszące:

  • zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności loklanej, zmierzajace do wyjścia z ubóstwa,
  • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,
  • wsparcie psychologiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • warsztaty kulinarne, edukacji ekonomicznej, dietetyczne, niemarnowania żywności

Na terenie Gminy Wyszki dystrybucją żywności zajmują się:

  1. Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach - umowa z Caritas
  2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach - umowa z Bankiem Żywności Suwałki - Białystok