Informujemy o zwołaniu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Wyszki przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku na dzień 21 listopada 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze

3. Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze

4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Gminy Wyszki

5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta

6. Przyjęcie porządku obrad

7. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących 

8. Wybór Przewodniczącego Rady

9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady

10. Zamknięcie obrad I sesji