Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki zaprasza DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

I. Rodzaj umowy : zlecenie

II. Planowany termin rozpoczęcia realizacji umowy: 3 stycznia 2018 r. 

III. Rodzaj usługi: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dziecko w wieku szkolnym) w wymiarze:
- pedagog - 6 godzin tygodniowo,

IV. Wymagane kwalifikacje (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych):

1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi,

2. legitymowanie się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3. w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe, posiadają co najmniej roczny staż pracy (w wymienionych jednostkach) i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje,

4. posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

a.    umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
b.    kształtowanie nawyków celowej aktywności,

c.    prowadzenie treningu zachowań społecznych.


V. Wymagania dodatkowe:

  1. nieposzlakowana opinia,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych,
  3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. dyspozycyjność do pracy w miejscu zamieszkania klienta.

VI. Wymagane dokumenty:

  1. CV opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie.
  3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych.
  4. Oświadczenie o niekaralności

Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Specjalistyczne usługi opiekuńcze” w terminie do 31 grudnia 2018 r. do godz. 12.00 do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach, ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki
 
Dodatkowe informacje – kontakt 85/7305882

Marzanna Olszewska