Uprzejmie informuję o XX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbędzie się w dniu 13 września 2021r. (poniedziałek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.pdfSprawozdanie_z_Gminnego_Ośrodka_Pomocy_Społecznej_w_Wyszkach.pdf
 6. Informacja na temat działalności kulturalnej na obszarze Gminy.
 7. Wyrażenie woli zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Łapy przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i Aglomeracji Łapy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie wsi Topczewo oraz wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
 9. Wprowadzenie zmian w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmian w  Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wyszki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia działalności Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Wyszki.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
 15. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037.
 16. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.

 

                                        Zofia Lucyna Oksiuta