31 października 2017 r. odbyła się XIX sesja Rady Gminy Wyszki.  Na obrady przybyła Pani Beata Jonio - Nikitorowicz Kierownik Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Przedstawiła informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia,  przedsięwzięcia podejmowane w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD N.A.R.E.W. oraz konkursy z funduszy unijnych.

 

Przybył też Pan Krzysztof Puchalski - Kierownik KRUS w Bielsku Podlaskim z pracownikami Panią Haliną Chomaniuk i Panem Markiem Markiewicz. Przedstawiona została prezentacja o zasadach BHP przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu. Zebrani otrzymali ulotki oraz kalendarze.

Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 oraz o wynikach egzaminów gimnazjalnych przedstawiła Pani Agnieszka Piotrowska – inspektor oświaty. Natomiast dyrektorzy szkół przedstawili informacje dotyczące funkcjonowania szkół na terenie gminy Wyszki.  

Radni podjęli uchwały m.in. w sprawie:

- wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020;

- Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok;

- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszki;

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące mienie komunalne;

- określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży;

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.