31 października 2018 r. odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Gminy Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie z realizacji pracy w okresie międzysesyjnym. Pani Agnieszka Piotrowska – inspektor oświaty przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny oraz o wynikach egzaminów gimnazjalnych.

Radni podjęli m. in. uchwały w sprawie:

- obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;

- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych;

- uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wyszki;

- przyjęcia Programu współpracy Gminy Wyszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok;

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2018- 2037;

- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wyszki na 2018 rok.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Wyszki Pan Arkadiusz Krasowski podziękował Wójtowi, radnym, sołtysom i pracownikom za dobrą współpracę oraz wręczył radnym pamiątkowe statuetki na zakończenie kadencji 2014-20