Zgodnie z zapisami nowych statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki od kadencji 2018 – 2023 zmienił się sposób wybierania sołtysów i członków rad sołeckich. Wybory do organów sołectw są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy mieszkańcy sołectw, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Wyszki. Do ustalenia terminu wyborów upoważniony został Wójt, który w zarządzeniu o wyznaczeniu daty wyborów określa również kalendarz wyborczy dla poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów, a także podział na obwody głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych. Datę wyborów na obecną kadencję władz sołeckich wyznaczono na niedzielę 24 lutego 2019 r. Mieszkańcy poszczególnych sołectw mogli oddać głos na swego kandydata w tych samych lokalach wyborczych, jakie były utworzone w ubiegłorocznych wyborach samorządowych tj. w szkole w Strabli, szkole w Topczewie oraz budynku Gminnego centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Wyszkach.

 

Zgodnie z przyjętym kalendarzem wyborczym mieszkańcy mogli zgłaszać kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich do Gminnej Komisji Wyborczej w terminie do 8 lutego 2019 r. Zgłoszenie musiało być poparte podpisami co najmniej 8 mieszkańców danego sołectwa. W w/w terminie zgłoszono 51 kandydatów na sołtysów i 153 członków rad sołeckich w 45 sołectwach. W trzech sołectwach nie zgłoszono żadnego kandydata, w związku z czym Gminna Komisja Wyborcza wydała obwieszczenie o przedłużeniu o 3 dni terminu zgłaszania kandydatów na sołtysa i członków rad sołeckich. Przedłużony termin dotyczył sołectwa Gawiny, Górskie i Sieśki. W przedłużonym terminie mieszkańcy dokonali zgłoszeń 3 kandydatów, 2 w Sołectwie Górskie i 1 w Sołectwie Gawiny. Pomimo wydłużenia terminu, nie zgłoszono żadnego kandydata w Sołectwie Sieśki. Po przyjęciu wszystkich zgłoszeń Gminna Komisja Wyborcza wydała obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów i członków rad sołeckich, które zostało rozplakatowane na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach oraz jak każda inna wiadomość związana z wyborami na stronie internetowej Gminy Wyszki. Informacje o wyborach odczytane zostały także przez księży w parafiach z terenu gminy w trakcie nabożeństw, za co serdeczne podziękowania księżom proboszczom. Jeszcze przed przeprowadzeniem głosowania jeden z kandydatów na sołtysa wycofał swoją kandydaturę i kandydatury na 3 członków rady sołeckiej.

Zapisy statutów sołectw określają, iż w przypadkach, gdy zarejestrowany został tylko jeden kandydat na sołtysa i nie więcej niż 3 kandydatów do rady sołeckiej wówczas wyborów w danym sołectwie nie przeprowadza się, a osobę zgłoszoną na sołtysa i osoby zgłoszone do rady sołeckiej uznaje się za wybrane. Takie przypadki miały miejsce w zdecydowanej większości sołectw, gdyż na 47 sołectw, w których dokonano zgłoszeń, aż w 42 (przy uwzględnieniu rezygnacji kandydata w Sołectwie Górskie) był zarejestrowany tylko jeden kandydat na sołtysa i 3 kandydatów do rady sołeckiej. W pięciu sołectwach skupiających łącznie 7 miejscowości przeprowadzone zostały wybory do lokali wyborczych otwartych w godz. 8.00-14.00 udało się łącznie 327 mieszkańców na uprawnionych go głosowania 746, co daje średnią frekwencję na poziomie 43,8 %. Udział mieszkańców w wyborach organów sołectw według nowych zasad oraz ilość osób biorących udział w zebraniu wiejskim wyborczym w roku 2015 przedstawia się następująco:

Nazwa sołectwa

Uprawnionych

Głosujących

w 2015 r.

%

Uprawnionych

Głosujących

w 2019 r.

%

Bujnowo

101

12

11,9

98

44

44,9

Falki - Zdrojki

109

26

23,9

104

47

45,2

Filipy

161

10

6,2

162

62

38,3

Niewino Borowe

91

9

9,9

82

51

62,2

Wyszki

303

61

20,1

300

123

41,0

Razem:

765

118

15,4

746

327

43,8

W wyborach organów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki na kadencję 2018-2023 wybrano 47 sołtysów i 141 członków rad sołeckich, z czego 33 to sołtysi, którzy pełnili tą funkcję w poprzedniej kadencji a 14 to osoby, które zastąpią dotychczasowych sołtysów. Wśród wybranych przedstawicieli organów wykonawczych jest 12 kobiet, co jest rekordową liczbą w okresie funkcjonowania samorządu gminnego.

Sołtysami i członkami rad sołeckich w poszczególnych sołectwach zostali:

L.p.

Nazwa sołectwa

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa

Sołtys

Członkowie rady sołeckiej

1.

Bagińskie

Nowe Bagińskie, Pierzchały, Stare Bagińskie

Zygmunt Olszewski

Marek Olszewski

Agata Górska

Mateusz Olszański

2.

Budlewo

Budlewo

Katarzyna Puchalska

Aneta Zdrojkowska

Agnieszka Bogusz – Lulewicz

Tomasz Puchalski

3.

Bujnowo

Bujnowo

Kazimierz Wasilewski

Antoni Szut

Radosław Leończuk

Tomasz Romańczuk

4.

Falki - Zdrojki

Falki, Zdrojki

Andrzej Kazimierz Zalewski

Krystyna Olszewska

Tadeusz Falkowski

Paweł Niewiński

5.

Filipy

Filipy

Robert Falkowski

Szczepan Mierzwiński

Jacek Kuryś

Józef Falkowski

6.

Gawiny

Gawiny

Wiesław Olszewski

Marcin Borowski

Maciej Jurczak

Ewa Zakrzewska

7.

Godzieby

Godzieby

Andrzej Łuczaj

Ireneusz Zawadzki

Urszula Trzeszczkowska

Krzysztof Falkowski

8.

Górskie

Bogusze, Górskie, Trzeszczkowo

Bernarda Bogusz

Zbigniew Bogusz

Andrzej Falkowski

Mirosław Mierzwiński

9.

Ignatki

Ignatki

Paweł Dziemian

Rafał Zabrocki

Waldemar Kuryś

Agnieszka Dziemian

10.

Kalinówka

Kalinówka

Mariusz Wyszkowski

Elżbieta Wyszkowska

Andrzej Falkowski

Piotr Komar

11.

Koćmiery

Koćmiery

Andrzej Topczewski

Kamil Topczewski

Sławomir Zdrojkowski

Mariusz Topczewski

12.

Kowale - Łubice

Kowale, Łubice

Marta Kuryś

Rafał Kuryś

Małgorzata Młodzianowska

Ewa Warpechowska

13.

Kożuszki

Kożuszki

Jan Łuczaj

Maria Kalinowska

Barbara Łuczaj

Janina Topczewska

14.

Łapcie

Łapcie, Wiktorzyn

Piotr Zabrocki

Anna Onopa

Stanisław Klimaszewski

Krystyna Maria Jokisz

15.

Łuczaje

Łuczaje

Stanisław Średziński

Kamil Łuczaj

Sebastian Łuczaj

Elżbieta Łuczaj

16.

Malesze

Malesze

Ryszard Żukowski

Leon Antoniuk

Andrzej Mioduszewski

Tomasz Żukowski

17.

Mieszuki

Mieszuki

Sylwester Miluski

Marcin Niewiński

Rafał Nazarko

Wojciech Miluski

18.

Mierzwin Duży

Mierzwin Duży

Jarosław Niewiński

Marek Brzozowski

Jan Pietraszko

Wiesław Niewiński

19.

Mierzwin Mały

Mierzwin Mały

Tadeusz Zawadzki

Marzena Zawadzka

Antoni Zawadzki

Andrzej Kardaszewicz

20.

Moskwin - Ostrówek

Ostrówek, Moskwin

Aneta Woźniak - Perkowska

Edward Górski

Andrzej Falkowski

Magdalena Falkowska

21.

Mulawicze

Mulawicze

Alina Nowicka

Stanisław Wiktoruk

Wiesława Lachowska

Leszek Oksiuta

22.

Niewino Borowe

Niewino Borowe

Edward Kazimierz Niewiński

Eugenia Gromada

Jan Borowski

Stanisław Pietraszko

23.

Niewino Kamieńskie

Niewino Kamieńskie

Tadeusz Tworkowski

Marta Niewińska

Tadeusz Niewiński

Tomasz Tworkowski

24.

Niewino Leśne

Niewino Leśne

Marcin Górski

Krzysztof Kamiński

Andrzej Niewiński

Robert Chomicki

25.

Niewino Popławskie

Niewino Popławskie

Zenon Niewiński

Andrzej Lipski

Sławomir Niewiński

Czesław Niewiński

26.

Niewino Stare

Niewino Stare

Stanisław Niewiński

Józef Niewiński

Tadeusz Malinowski

Jarosław Niewiński

27

Olszanica

Olszanica

Eugeniusz Olszański

Ryszard Olszański

Renata Rzepniewska

Dariusz Olszański

28.

Osówka

Osówka

Zofia Łukaszewicz

Stanisław Poświętny

Marian Łukaszewicz

Jarosław Karpiński

29.

Pulsze

Pulsze

Małgorzata Kowalewska

Dawid Radkiewicz

Katarzyna Sacharzewska

Bożena Katarzyna Radkiewicz

30.

Samułki Duże

Samułki Duże

Bogdan Stanisław Zabrocki

Tomasz Zabrocki

Wiesław Zabrocki

Antoni Łochnicki

31.

Samułki Małe

Samułki Małe

Wiesław Dębicki

Lucjan Oksimowicz

Grzegorz Łapiński

Anna Łapińska

32.

Sasiny

Sasiny

Zbigniew Stanisław Tworkowski

Mieczysław Borowski

Jan Borowski

Paweł Tworkowski

33.

Stacewicze

Stacewicze

Marcin Szeszko

Leszek Ambrożewicz

Alicja Szeszko

Tadeusz Sawoniuk

34.

Strabla - Łyse

Łyse, Strabla

Stanisław Radziwon

Andrzej Dębicki

Andrzej Zdanuczyk

Tomasz Wiktoruk

35.

Szczepany

Szczepany

Barbara Berg

Bogusława Niewińska

Witold Józef Borowski

Tadeusz Berg

36.

Szpaki

Szpaki

Sabina Filipczuk

Lucyna Kosowska

Mirosław Bałło

Mirosław Paszkowski

37.

Topczewo

Topczewo

Arkadiusz Krasowski

Jarosław Karpiesiuk

Arkadiusz Karpiesiuk

Krzysztof Tymiński

38.

Tworki

Tworki

Antoni Niewiński

Przemysław Niewiński

Beata Niewińska

Jan Niewiński

39.

Warpechy Nowe

Warpechy Nowe

Grzegorz Niewiński

Sławomir Warpechowski

Wiktor Malinowski

Dominik Olszański

40.

Warpechy Stare

Warpechy Stare

Agnieszka Anna Łuczaj

Tadeusz Falkowski

Jolanta Łuczaj

Michał Łuczaj

41.

Wodźki

Wodźki

Bożena Stalewska

Tadeusz Chomicki

Edward Tomasz Pomianek

Zdzisław Kiełkucki

42.

Wólka Pietkowska

Kamienny Dwór, Wólka Pietkowska

Tadeusz Kiełkucki

Waldemar Krysiuk

Andrzej Godlewski

Leszek Kiszko

43.

Wólka Zaleska

Wólka Zaleska

Józef Baranowski

Grzegorz Baranowski

Wojciech Michalski

Andrzej Żebrowski

44.

Wypychy

Wypychy

Helena Wyszyńska

Czesław Zdrojkowski

Elwira Wyszyńska

Waldemar Wyszyński

45.

Wyszki

Krupice, Wyszki

Janusz Alojzy Hryniewicki

Tomasz Wyszkowski

Beata Elżbieta Poświętna

Tomasz Murawski

46.

Zakrzewo

Zakrzewo

Jan Tworkowski

Kamil Tworkowski

Krzysztof Tworkowski

Dorota Tworkowska

47.

Zalesie

Zalesie

Marcin Lasota

Radosław Korzeniewski

Stanisław Olędzki

Ireneusz Wiński

Dziękujemy sołtysom, którzy dotychczas pełnili swoją funkcję za zaangażowanie w społeczną pracę na rzecz swojego Sołectwa, jak i na rzecz Gminy, a nowo wybranym sołtysom i członkom rad sołeckich życzymy realizacji postawionych przed sobą celów oraz owocnej współpracy z organami samorządowymi.