31 grudnia 2019 roku odbyła się sesja Rady Gminy Wyszki. Wójt Mariusz Korzeniewski przedstawił sprawozdanie w okresie międzysesyjnym. Rada Gminy Wyszki podjęła następujące uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Bielsk Podlaski realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Wyszki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim

- przyjęcie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.

- Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2020 roku

- pozbawienia kategorii drogi gminnej położonej w obrębie wsi Strabla – Łyse

- uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2020-2037

- uchwalenie budżetu Gminy na 2020 rok

- udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bielskiego