24 marca 2021 r. odbyła się XVII sesja Rady Gminy Wyszki. Radni podjęli uchwały w sprawie:

 1. Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wyszki w 2021 roku.
 2. Pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi położonej w obrębie wsi Szczepany.
 3. Podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
 4. Podjęcia uchwały w sprawie uznania petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO za niezasługującą na uwzględnienie.
 5. Podjęcia uchwały w sprawie uznania petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego za niezasługującą na uwzględnienie.
 6. Podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
 7. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wyszki prawa własności nieruchomości położonej w obrębie wsi Niewino Borowe.
 8. Wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres nie dłuższy niż 3 lata na część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wyszki.
 9. Przyjęcia uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2022 rok.
 10. Podjęcia uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu.
 11. Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na lata 2021-2037.
 12. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2021 r.